Schoolinfo

Onderwijsstichting Sint-Oelbert
Het Sint-Oelbertgymnasium valt onder de verantwoordelijkheid van de Onderwijsstichting Sint-Oelbert. Vanuit de stichting houdt een Raad van Toezicht oog op de school en bewaakt op hoofdlijnen de kwaliteit van het onderwijs, waarbij de Raad ervan uitgaat dat het gymnasiumonderwijs een eigen sfeer met zich meebrengt. De Raad van Toezicht van het Oelbert bestaat met ingang van 1 augustus 2014 uit de volgende personen:

  • de hr. dr. T. (Tom) Bijlsma, voorzitter
  • de hr. mr. F. (Floris) Wubbena, secretaris
  • de hr. ir. C.C.F. (Niels) Mureau, penningmeester
  • mevr. drs. M.P.J. (Mariet) van Goch, lid
  • de hr. drs. M.C. (Mark) de Lange, lid
  • de hr. drs. G.A.M. (Gerald) van Son, lid

Het bestuur van de school wordt gevormd door de rector/bestuurder, drs. Hanneke Blom, die ervoor verantwoordelijk is dat de traditionele functie van het gymnasium, een opleiding in de 'humaniora', in zijn oorspronkelijke betekenis van 'mensvorming', zo goed mogelijk wordt ingevuld. Vandaar dat zij het tot haar taak rekent dat een zo breed mogelijke vorming van leerlingen centraal staat. Dat houdt onder andere in dat aansluiting wordt gezocht bij de wereld waarin wij nu leven, met daarbij bijzondere aandacht voor de culturele waarden die ons vanuit het verleden zijn overgeleverd. De school is zowel klassiek als eigentijds! Tot de historische waarden wordt ook de christelijke traditie gerekend, die op eigentijdse wijze wordt beleefd. Voor de letterlijke tekst van de bestuursmissie kunt u hier klikken.

De Raad van Toezicht is via de administratie van de school bereikbaar (admin@oelbert.nl); de rector/bestuurder via het mailadres h.blom@oelbert.nl

Venster voor verantwoording
Politiek, media, mensen op straat. Vrijwel iedereen heeft een mening over onderwijs. Het gevolg is helaas vaak echter dat er ongenuanceerde en onvolledige verhalen de ronde doen. Scholen hebben daar last van. Op initiatief van schoolleiders en bestuurders in het Voortgezet Onderwijs is daarom het project 'Vensters voor Verantwoording' gestart. Enerzijds is daarvan het doel de verantwoording naar belanghebbenden in en om de school te bevorderen met objectieve gegevens vanuit de overheid zelf en anderzijds is het doel de scholen een vergelijkbaar podium te bieden om hun schoolgegevens op te presenteren. De resultaten hiervan zijn te vinden op www.schoolvo.nl.