Schoolinfo

Onderwijsstichting Sint-Oelbert
Het Sint-Oelbertgymnasium valt onder de verantwoordelijkheid van de Onderwijsstichting Sint-Oelbert. Het bestuur van deze stichting vormt derhalve het schoolbestuur. Eén van de ouders maakt deel uit van het schoolbestuur. Het bestuur is voorwaardenscheppend als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs, waarbij het ervan uitgaat, dat het gymnasiumonderwijs een eigen sfeer met zich meebrengt. De traditionele functie van het gymnasium, een opleiding in de “humaniora”, wordt in zijn oorspronkelijke betekenis van “mensvorming” ingevuld. Vandaar dat het bestuur het tot zijn taak rekent ervoor te zorgen dat een zo breed mogelijke vorming van leerlingen centraal staat. Dit houdt in, dat aansluiting wordt gezocht bij de wereld waarin wij nu leven met daarbij bijzondere aandacht voor de culturele waarden die ons vanuit het verleden zijn overgeleverd. Daartoe worden ook de waarden van de christelijke traditie gerekend, die op eigentijdse wijze worden beleefd.
De raad van Toezicht bestaat uit 5 tot 7 leden, dat op hoofdlijnen en dus op zekere afstand bestuurt. De raad van Toezicht heeft een directiereglement vastgesteld om over en weer verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder te hebben.

Venster voor verantwoording
Politiek, media, mensen op straat. Vrijwel iedereen heeft een mening over onderwijs. Het gevolg is helaas vaak echter dat er ongenuanceerde en onvolledige verhalen de ronde doen. Scholen hebben daar last van. Op initiatief van schoolleiders en bestuurders in het Voortgezet Onderwijs is daarom het project “Vensters voor Verantwoording” gestart. Enerzijds is daarvan het doel de verantwoording naar belanghebbenden in en om de school te bevorderen met objectieve gegevens vanuit de overheid zelf en anderzijds is het doel de scholen een vergelijkbaar podium te bieden om hun schoolgegevens op te presenteren.

De resultaten hiervan zijn te vinden op www.schoolvo.nl