Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage (verder MaS) is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Op deze manier leren leerlingen voor maatschappelijke belangen verantwoordelijkheid te dragen. Door het vervullen van een stage of stages verbreden de leerlingen bovendien hun interesses.

Het Sint-Oelbertgymnasium heeft ervoor gekozen de 60 uren die een leerling stage moet lopen, te verdelen over klas 1 t/m klas 5:

Klas 1: 10 uur
Klas 2: 10 uur
Klas 3: 10 uur
Klas 4: 10 uur
Klas 5: 20 uur

Het eerste en tweede leerjaar mag de leerling zelf kiezen waar en hoe hij/zij de stage vervult. Hij/zij krijgt hiervoor een MaS kaart die door de instantie of persoon waar de leerling hulp verleent, ondertekend moet worden. In deze fase kan de leerling vrij kiezen, van (structurele) hulp aan een buurman of buurvrouw tot trainen van een jeugdelftal. Naast het volbrengen van activiteiten voor vrijwilligersorganisaties en individuele hulp kunnen de leerlingen ook uren verdienen met activiteiten binnen de school. De school bepaalt de criteria waaraan de projecten moeten voldoen. Voor een volledige lijst met taken die uw kind kan verrichten, verwijzen wij naar de lijst hieronder.

In klas 3 wordt gezamenlijk gewerkt aan een project waarbij een goed doel centraal staat. Klas 4 zal activiteiten bij een externe stageplaats moeten vervullen. Indien een leerling in de voorafgaande jaren al een stage heeft verricht buiten de school of de privé-sfeer, wordt hier rekening mee gehouden. Over deze externe variant zal te zijner tijd een infomarkt MaS georganiseerd worden, dat wil zeggen als wij ook meer duidelijkheid hebben over de toekomst van de MaS, nu het nieuwe kabinet het bestaande beleid aan het herzien is. In het vijfde leerjaar organiseren de leerlingen van deze jaarlaag de Oelbertdag waarin zij workshops verzorgen voor de andere jaarlagen van de school. Aan dit deel van de maatschappelijke stage zullen ook lesuren worden besteed.

Wij hopen zo te bereiken dat onze leerlingen zich betrokken voelen bij en mede verantwoordelijk voor de maatschappij. Wij hopen samen met u de leerlingen te stimuleren zich in te zetten voor de samenleving en klaar te staan voor anderen.

Met vriendelijke groeten,

Liesbeth Borst,
Coördinator MaS

Zonder volledig te willen zijn geven we hier voorbeelden van taken die in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Een aantal van deze activiteiten kan zowel individueel als in groepen worden uitgevoerd.

Integratie

 • Nederlandse taalles voor allochtonen (bijvoorbeeld in een buurthuis)
 • Fietsles voor allochtonen
 • Begeleiding bij inburgering bijvoorbeeld door samen met allochtonen boodschappen te gaan doen etc.
 • Maatje zijn voor een AMA (allochtone minderjarige asielzoeker)
 • Jeugdactiviteiten organiseren in het asielzoekerscentrum
 • Samen koken (met allochtonen, asielzoekers, ouderen etc.)

Wijken

 • Organiseren van buurtactiviteiten (sport, spel, barbecue, buurtfeest)
 • Wijksportdagen organiseren
 • Begeleiden van de avondvierdaagse
 • Meedoen aan een project ‘Houd je wijk schoon’

Ouderen

 • Soep, koffie rondbrengen en een praatje maken in een verzorgingstehuis
 • Begeleiden van ouderen naar soos, recreatie of kerk
 • Het organiseren van een verwenmiddag voor oudere dames (make-up, tutten) of een modeshow
 • Het organiseren van een verhalen- vertel- zingmiddag voor bejaarden
 • Het opzetten van een boodschappendienst voor ouderen in de wijk

Dak en thuislozen

 • Hand– en spandiensten leveren op de dagopvang van dak- en thuislozen, praatje maken
 • Verzorgen maaltijden voor daklozen

Ziekenhuis

 • Vervoeren van patiënten naar kerkzaal of andere activiteiten
 • Wandelen met patiënten
 • Bezoeken van patiënten die weinig bezoek krijgen
 • Assisteren bij ontbijt en maaltijden
 • Huiskamerbegeleiding gezinsvervangend tehuis. Spelletjes doen, praatje maken, samen TV kijken
 • Begeleiden van kindervakantiekampen voor kinderen met een specifieke belemmering of hulpvraag
 • Korte uitstapjes maken met jongeren die in een revalidatiecentrum aan het revalideren zijn na ziekte of ongeval

Welzijn en sport

 • Speelgoed uitlenen bij speelveld in woonwijk, spelotheek
 • Activiteiten organiseren bij een speeltuinvereniging in woonwijk
 • Medebegeleiden (trainen, coachen en ondersteunen) van een groep sporters
 • Mede begeleiden van een voetbalteam, bijvoorbeeld het trainen van de F-jes
 • Organiseren en uitvoeren van een sporttoernooi
 • Diverse kleinere activiteiten als begeleiden jeugd, meehelpen in kantine, organiseren feestavond
 • Meehelpen op de oude basisschool, spelletjes, voorlezen, knutselen
 • Verzorgen van een spelletjesdag op een school voor moeilijk lerende kinderen
 • Het geven van een voorstelling of een dansclinic aan de leerlingen
 • Specifieke taken doen in de [peuterspeelzaal, bijvoorbeeld: voorleesjuf, spelletjesmeester, liedjesjuf zijn, etc.
 • Schoonmaken van materiaal

Natuur en milieu

 • Wilgen knotten, snoeien, sloten uitbaggeren, maaien etc. in een natuurgebied
 • Met een groep vrijwilligers een cultuur-historisch monument opknappen en onderhouden
 • In overleg met de bewoners de tuin van een zorgcentrum beplanten en onderhouden
 • Aanleggen pluktuin bij een tehuis voor (demente) bejaarden

Kunst en cultuur

 • Muziek maken met motorisch-gehandicapte mensen
 • Schilderen met een groep gehandicapte mensen
 • Onderhoud oude kerkhoven
 • Assistentie verlenen bij open monumentendagen
 • Uitvoeren theatervoorstelling in tehuizen of bij buurtactiviteiten
 • Assisteren bij musea of cultureel centrum: onderhoud, schoonmaak, rondleidingen
 • Helpen bij het organiseren van een muziekuitvoering of toneelvoorstelling

Techniek

 • Kleine klussen in instellingen als ophangen schilderijen
 • Rollators en rolstoelen repareren
 • Assisteren bij kringloopcentra, opknappen spullen, schoonmaken spullen etc.
 • Klussen bij de toneelclub: timmeren, schilderen, maken van coulissen, kostuums wassen etc.

ICT en electronica

 • Mensen begeleiden bij het kennismaken met de computer
 • Mobieltjestraining voor ouderen
 • Instellen zenders op televisie
 • Bemensen en helpen internetcafé van een zorginstelling
 • Cursus geven over het gebruiken van de DVD speler, de CD speler en de computer
 • Opzetten en onderhouden website vrijwilligersorganisatie

 Overige

 • Collecteren voor een goed doel of stichting
 • Assisteren bij de voedselbank
 • Assisteren bij de lokale radio-omroep of de ziekenomroep
 • Helpen met sneeuwruimen in de buurt van de school
 • Actiedag organiseren of een bijdrage leveren aan een actiedag
 • Sinterklaas en Piet spelen voor school, kerk en wijk
 • Bestuursfuncties (LAKS, jeugdkabinet etc.)
 • Koken voor daklozen, voorbereiden op school en uitvoeren op locatie
 • Deelnemen aan schoolraad, redactie schoolkrant
 • Maken van materiaal bij een les en daarmee naar een basisschool gaan om iets te vertellen (een techniekdoos bijvoorbeeld)
 • Opfrissen van het schoolplein
 • Assisteren bij ouderavonden
 • Verzorgen van een rondleiding door de school voor gasten
 • Helpen met jubileum activiteiten
 • Organiseren van een fancy fair