Ondersteuning

 

Het Sint-Oelbertgymnasium, passend onderwijs en het regionaal samenwerkingsverband

In 2014 is ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Door aanpassing van wetgeving worden bestaande schotten tussen voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs weggehaald. Hierdoor krijgen alle scholen meer mogelijkheden om een passende plaats aan iedere leerling te bieden. En is een leerling met een beperking niet altijd aangewezen op voortgezet speciaal onderwijs, maar kan hij of zij ook in het regulier onderwijs een plaatsje krijgen.  

Om ‘passend onderwijs’ te realiseren, zijn scholen verplicht aangesloten bij zogenoemde regionale samenwerkingsverbanden. In onze regio is dat het regionaal samenwerkingsverband Breda en omgeving (RSV Breda eo). De scholen van RSV Breda eo hebben met elkaar afspraken gemaakt over de manier waarop de aangemelde leerlingen ‘passend’ onderwijs ontvangen. Bij voorkeur op de school waar de leerling zich wil inschrijven/ingeschreven staat, maar als dat niet mogelijk is kan een leerling ook worden geplaatst in het speciaal onderwijs. Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband. Zolang die toelaatbaarheidsverklaring niet is afgegeven, blijft de leerling op zijn school onderwijs volgen. Er is door het samenwerkingsverband ook een bovenschoolse voorziening ingericht, waar een leerling tijdelijk geplaatst kan worden: dat is de rebound. Deze rebound is te beschouwen als een verlengstuk van iedere aangesloten school. Een school kan een leerling voor een periode van maximaal 13 weken een aangepast programma laten volgen in een reboundlocatie.

Het RSV Breda eo heeft ook een medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad. Deze OPR bestaat uit teamleden, ouders en leerlingen van de aangesloten scholen. De OPR vergadert 4 à 5 maal per jaar over alle zaken die het samenwerkingsverband aangaan.

De afspraken binnen RSV Breda eo staan in het ondersteuningsplan. Dat is te downloaden vanaf de website www.rsvbreda.nl. Daar vindt u ook alle overige relevante informatie over ‘passend ‘onderwijs in onze regio, over de OPR en over alle deelnemende scholen.

Het Sint-Oelbertgymnasium is aangesloten bij het regionaal samenwerkingsverband Breda en omstreken (RSV Breda eo) Op de website van het RSV treft u informatie over passend onderwijs, ondersteuningsprofielen etc.

Hier treft u de informatie over het ondersteuningsprofiel passend onderwijs in de regio voor 2015 -2018.

Hier kunt u het ondersteuningsprofiel van het Sint-Oelbertgymnasium lezen.

Hier kunt u de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het Sint-Oelbertgymnasium lezen.