Financiën

Financiën

Wij vragen ouders om een financiële bijdrage om de visie zoals verwoord in het schoolconcept te kunnen waarmaken. Van die bijdrage betalen wij extra personeelsinzet voor extra vakken, evenals steunlessen, het project hoogbegaafden, dyslexie-begeleiding, schooltoneel, extra uren mentoraat en nog veel meer. Wij vragen ouders hiervoor in schooljaar 2016-2017 een vrijwillige bijdrage van € 120,-, die wij nader specificeren in de toelichtende brief bij de factuur. Ouders zijn niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Hun “betaalgedrag” heeft ook geen effect op toelating, overgaan of slagen. Het is wel zo dat als veel ouders niet betalen wij in de problemen komen. Wij zullen dan niet meer alles kunnen aanbieden wat wij noodzakelijk vinden vanuit onze visie op gymnasiaal onderwijs, omdat de formele bekostiging hiervoor niet toereikend is; dus wij hopen op uw steun, ook in materiële zin!. Een verplichte bijdrage dekt de kosten die wij concreet maken ten behoeve van de leerlingen zoals excursies, buitenschoolse activiteiten en het Cambridgetraject. Voor klas 6 wordt bovendien een bijdrage in rekening gebracht voor sportoriëntatie, een sinds de invoering van de Tweede Fase verplichte, grotendeels externe, oriëntatie op allerlei sporten die een school niet zelf kan bieden en waarvoor wij de financiële drempel bij het kiezen van sporten willen neutraliseren door de kosten te middelen over alle leerlingen van klas 6. De bedragen die gelden voor de diverse activiteiten worden gespecificeerd op de factuur. De school heeft het recht om leerlingen voor wie niet betaald is, uit te sluiten van deelname aan de bedoelde activiteiten. Wij willen dat graag voorkomen; immers de activiteiten maken deel uit van ons vormingsproces.

Daarom informeren wij ouders ook over het Solidariteitsfonds van de Oudervereniging waarop een beroep kan worden gedaan en op de Stichting Leergeld, die ook in natura of in geld een bijdrage kan leveren aan de kosten voor kinderen die de dupe dreigen te worden van de financiële positie van hun ouders. Ouders kunnen via een automatische machtiging de ouderbijdragen in termijnen voldoen.

Overeenstemming Scholen kunnen formeel alleen een vrijwillige bijdrage heffen als er een schriftelijke overeenkomst met ouders bestaat. Dat betekent in feite weer extra werk en dus ook geld. Om die kosten en de bijbehorende rompslomp (voor ouders en school) te vermijden hebben wij een eenvoudiger werkwijze gekozen: we vragen u uw principiële bereidheid om voor de school te betalen vast te leggen in een getekende verklaring bij de aanmelding van uw zoon of dochter. Wij sturen u vervolgens met de rekening een brief waarin een toelichting staat op de gevraagde ouderbijdragen en gaan er dan in principe van uit dat ouders ook die vrijwillige bijdrage zullen betalen. Als ouders dat niet willen of op bepaalde punten willen afwijken van het bedrag, volstaat een mail naar de administratie en dan wordt dat verwerkt. We gaan ervan uit dat ouders begrip hebben voor deze werkwijze, die tot nu toe zijn nut heeft bewezen.

Excursies en reizen? In de bovenbouw organiseren wij voor uw zoon of dochter twee prachtige meerdaagse activiteiten. In klas 4 is dat de Limburg Experience, waarvan we de kosten beperkt kunnen houden, maar die toch circa € 160,- euro kost. In klas 5 gaan de leerlingen of naar Rome/Florence of naar Griekenland; een geweldige meerdaagse reis die ze zich hun leven lang herinneren, maar daarvoor zijn de kosten aanzienlijk hoger, namelijk rond de € 810,- euro.

Schoolkosten en studiefinanciering Voor informatie over schoolkosten en studiefinanciering verwijzen we u naar de website van DUO via deze link.

Solidariteitsfonds De Oudervereniging heeft uit de bijdragen van ouders van de afgelopen jaren een Solidariteitsfonds gevormd. De opzet daarvan is dat ouders die problemen hebben, bijvoorbeeld met het betalen van de excursiekosten en/of andere schoolkosten, schriftelijk een aanvraag kunnen indienen bij onze zorgcoördinator de heer Erik Smits via e.smits@oelbert.nl. Hij neemt daarna rechtstreeks contact op met u.

Stichting Leergeld In de regio bestaat ook een Stichting Leergeld. Deze stichting stelt zich ten doel hulp te bieden aan ouders met een krap gezinsbudget, teneinde hun kinderen te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Deze hulp kan financieel zijn of in natura verstrekt worden, maar alleen als de bestaande (wettelijke) mogelijkheden ontoereikend zijn. U kunt contact opnemen met Stichting Leergeld via telefoonnummer 0162-45 84 87 op werkdagen maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. Dit nummer is in de schoolvakanties niet te bereiken.