Bestuursmissie

De missie is de vertaling in woorden van de doelstellingen van het bestuur. Om die doelstellingen te realiseren is er in het schoolplan een nadere uitwerking opgenomen op onderdelen met daaraan toegevoegd ijkpunten of kengetallen zodat meetbaar is waar de school staat en naar toe werkt.

“Het Sint-Oelbertgymnasium is en blijft een zelfstandig categoriaal gymnasium van Rooms-katholieke oorsprong. Leerlingen ontvangen een eigentijdse opleiding gebaseerd op de klassieke traditie. De school richt zich op maximale ontwikkeling van de leerling, zowel intellectueel als sociaal en cultureel. Het onderwijs wordt aangeboden in een leeromgeving waarin alle geledingen zich welbevinden.”

Uitwerking?

  • Rooms-katholiek betekent voor het Sint-Oelbertgymnasium in het algemeen dat vanuit de christelijke traditie in de school normen en waarden, stijl en omgangsvormen uit- en overgedragen worden. Het katholieke karakter uit zich in het bijzonder in de lessen Levensbeschouwing, Studium Generale en de Kerstviering. Het toelatingsbeleid van zowel leerlingen als leraren is gebaseerd op een open opstelling van en respect voor elkaars levensovertuiging.
  • Categoriaal gymnasium betekent dat de school zich volledig richt op gymnasiaal onderwijs. Vanuit de klassieke traditie wil de school maximaal bijdragen aan de ontplooiing van leerlingen. Het gaat in de klassieke functie van het gymnasium om een opleiding in de “humaniora”, de menswetenschappen. Kenmerkend voor het Oelbert is dat vooral de waarom-vraag en niet de hoe-vraag bij het onderwijs centraal staat.
  • ??De leeromgeving op het Oelbert kenmerkt zich door maximale aandacht voor een individuele begeleiding van de leerling. Het pedagogisch-didactisch klimaat bepaalt het eigen(zinnige) karakter van de school. De kwaliteit van het onderwijs wordt continu gemeten en waar mogelijk verbeterd.
  • Het mentoraat speelt binnen de school een cruciale rol opdat alle leerlingen zich kunnen welbevinden.
  • Het welbevinden van de medewerker die op het Oelbert een uitdagende en professionele werkomgeving geboden krijgt, wordt (verder) bevorderd door een gedegen personeelsbeleid waarin aandacht is voor arbeidsvoorwaarden,?persoonlijke begeleiding, deskundigheidsbevordering en mobiliteit.
  • De zelfstandigheid van het Sint-Oelbertgymnasium komt tot uiting in de bestuursvorm en de organisatie. Het bestuur van Sint-Oelbertgymnasium streeft naar continuïteit en uitbouw van haar marktpositie in de regio Oosterhout waarbij bestuurlijke samenwerking alleen aan de orde is als de zelfstandigheid van de school niet in het gedrang komt.