Regels

Huisregels Sint-Oelbertgymnasium

 1. Respect: Je behandelt je medeleerlingen en het personeel zoals je ook zelf graag behandeld wilt worden. Dus vriendelijk, beleefd en met respect. Niet alleen op school, maar ook op de sociale media, in e-mails, aan de telefoon en op internet.
 2. Gedrag: Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. En dus word je op school aangesproken op jouw afval op de grond, op het niet plaatsen van jouw fiets in de stalling, op het niet meedoen met corvee, op onnodige herrie of overlast en dergelijke. Als je schade aan de school of eigendommen van een ander veroorzaakt, dan zijn de kosten daarvan voor jou. De school is niet aansprakelijk voor schade aan personen of persoonlijke eigendommen.
 3. Aanwezigheid: Alle leerlingen wonen alle lessen en evenementen bij en maken daarom geen afspraken met anderen voor 17.00 uur. Je houdt zelf goed in de gaten of er roosterwijzigingen of andere mededelingen zijn. Ze staan op infoweb, in Magister ELO, op de monitor en/of de website. Bij de bel begint je les en ben je dus in het lokaal. Kom je zonder geldige reden te laat in de les, dan meld je je de dag erna voor 8:00 uur bij de receptie. Heb je wel een geldige reden om te laat te komen, dan lever je van tevoren een briefje in bij de receptie of laat je je ouders bellen. Anders wordt het toch beschouwd als spijbelen.
 4. Vrij vragen: Als je vrij wilt vragen voor een of meer lessen, dan kan dat alleen beoordeeld worden als je ouders ruim van tevoren een verzoek hebben ingediend. Ben je zonder toestemming van school afwezig, dan wordt dat beschouwd als spijbelen en krijg je als straf een taak. Ook krijgen je ouders een melding van je lesverzuim. Als je regelmatig zonder toestemming lessen verzuimt, dan is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.
 5. Afwezig zijn: Als je met een geldige reden afwezig bent geweest en toetsen of (huis)werk hebt gemist, dan neem je zelf als je weer terug op school bent, binnen een week, contact op met je docent(en) en maak je samen afspraken over inhalen van het gemiste werk. Doe je dit niet of te laat, dan is de regel dat je voor gemist werk toch een 1 krijgt.?Ook als je zonder geldige reden een toets of te maken opdracht hebt gemist, krijg je een 1. In dat geval haal je ook de gemiste les in, krijg je een taak en krijgen je ouders hiervan een melding.
 6. Ziek zijn: Als je ziek bent of om een andere reden niet op school kunt zijn, dan moeten je ouders dat telefonisch doorgeven aan de receptie, bij voorkeur tussen 08.00 en 08.25 uur op het telefoonnummer 0162-447474 of zij sturen een email aan receptie@oelbert.nl .?Je ouders moeten je ook weer beter melden bij de receptie. Word je tijdens de les ziek, meld je dan altijd eerst bij de receptie. Er wordt dan meteen gebeld met je ouders. Je krijgt een ziek-naar-huis-kaart mee die je ouders moeten ondertekenen; jij levert die weer in bij de receptie als je weer op school terugkeert.
 7. Huiswerk: Je bent zelf verantwoordelijk voor het plannen van je huiswerk. Er kunnen redenen zijn dat je je huiswerk echt niet hebt kunnen maken. Als je in de onderbouw zit, dan schrijven je ouders in dat geval een briefje aan de jaarlaagcoördinator. Zit je in de bovenbouw, dan meld je zelf vóór de les aan de docent waarom je je huiswerk niet hebt kunnen maken.
 8. Gymnastiek: Als je niet in staat bent mee te doen met de gymnastiekles dan kun je alleen vrijstelling krijgen als je ouders vooraf schriftelijk uitleggen wat de reden is. Je bent dan wel aanwezig bij de les en krijgt een vervangende opdracht. Als je langere tijd niet aan de gymnastieklessen kunt meedoen, wordt samen overlegd over een andere afspraak. Verder moet je altijd de voorgeschreven gymkleding dragen. Vergeet ook niet je gymkleding na afloop van de les mee te nemen. Achtergelaten kleding kun je pas de volgende dag vanaf 15:30 uur ophalen.
 9. Uit de les gestuurd: Als je uit de les wordt verwijderd, dan ga je meteen naar de aula. Je krijgt daar de gelegenheid op het meegekregen formulier op te schrijven wat jouw visie is op wat in de les gebeurde. Je blijft in de aula tot het lesuur is afgelopen en gaat direct daarna terug naar de docent. Na een gesprek met jou bepaalt de docent of je je daarna moet melden bij de jaarlaagcoördinator. De docent vult het formulier verder in en geeft het aan de jaarlaagcoördinator. Die bepaalt of een straf op zijn plaats is, en zo ja welke.
 10. Fraude: Als er wordt vastgesteld dat je hebt gefraudeerd bij een toets of een werkstuk, dan krijg je voor dat werk een 1. Je mag de toets niet herkansen. Fraude wordt altijd doorgegeven aan de mentor. Als het meer dan één keer voorkomt meldt de mentor het aan je ouders. Voor fraude bij schoolexamens en centrale examens geldt een andere regeling. Zie hiervoor het examenreglement.
 11. Fietsen en brommers: Je mag je fiets alleen stallen in de rekken van de fietsenstalling. Als bromfietser rijd je niet op of over het plein met een draaiende motor.
 12. Veiligheid: De school heeft, samen met de andere Oosterhoutse scholen, een veiligheidsconvenant ondertekend en zal deze naleven. In de mediatheek ligt een exemplaar ter inzage. Ook op internet is deze informatie te vinden bij www.veiligeschoolbrabant.nl.
 13. Wat niet mag: Zoals op elke school zijn er ook op onze school zaken die gewoon niet zijn toegestaan en waarover dan ook geen discussie mogelijk is. Overtreding van deze regels wordt bestraft.

a)     Tijdens tussenuren mag je niet op de gangen zijn. Bovenbouwleerlingen gaan naar een studieruimte of de agora. Onderbouwleerlingen kijken op de monitor in welk lokaal ze moeten zijn.

b)    Tijdens pauzes mag je niet op de gangen of in lokalen zijn. Je gaat naar buiten, of naar de agora of de hal.

c)     Het terrein verlaten onder schooltijd zonder toestemming is vanwege verzekeringsregels niet toegestaan.

d)    Eten of drinken buiten de agora en de hal is niet toegestaan. Kauwgom is nergens in het gebouw toegestaan.

e)     Spelen om geld, bijvoorbeeld met kaarten, is niet toegestaan.

f)     Mobiele telefoons, iPods, iPads, MP3-spelers en andere elektronica mogen zonder voorafgaande toestemming van de docent niet worden gebruikt in leslokalen of studieruimten. Als je één van deze apparaten toch, dus zonder toestemming, gebruikt of zelfs alleen maar aan hebt staan wordt dat zonder waarschuwing voor bepaalde tijd in beslag genomen. Op het Sint-Oelbertgymnasium hebben we wederzijds respect hoog in het vaandel staan. Daar past het zonder toestemming maken van beeld- of geluidsopnamen dus niet bij. Een leerling die deze regel overtreedt, riskeert een zware straf: een schorsing van de school. Tegen leerlingen die anderen via internet het leven zuur maken, treden we op dezelfde manier op.

g)    Roken is in het hele schoolgebouw niet toegestaan. Buiten is roken alleen toegestaan in de rookzone.

h)     Drugs, vuurwerk, alcohol en wapens meenemen en/of gebruiken is streng verboden.

i)      Alcoholgebruik is op school en tijdens buitenlesactiviteiten verboden. Uitzondering klas 6 mag na de stunt, bij het ontvangst geslaagden en diploma-uitreiking beperkt licht alcoholische drank nuttigen.

 

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector.

Kledingregels
De school hanteert de leidraad van de minister van OCW dat in principe leerlingen vrij zijn in hun kledingkeuze. De school maakt drie uitzonderingen op dit algemene standpunt:

 1. Voor de lessen LO is de voorgeschreven gymkleding het uitgangspunt. Daarvan afwijkende kleding moet aangevraagd worden om een toetsing aan veiligheidsregels mogelijk te maken: veiligheid is belangrijker dan alle andere uitgangspunten.
 2. Kleding mag en kan een uitdrukking zijn van bepaalde (politieke) ideeën. Kleding mag echter niet aanstootgevend zijn, hetzij door de afbeeldingen erop, hetzij door het gebrek aan gebruikt textiel bijvoorbeeld.
 3. In navolging van de uitspraak van de Commissie van Gelijke Behandeling is gezichtsbedekkende kleding verboden: de vrijheid van godsdienst is hier strijdig met een goede uitvoering van het schoolconcept.

Feestregels

 1. Op onze feesten komen alleen onze eigen (oud-)leerlingen, geen introducés. Dat betekent dat de schoolpas getoond moet worden bij de ingang. Oud-leerlingen die vorig schooljaar examen hebben gedaan en leerlingen die na het vorige schoolfeest de school verlaten hebben zijn ook welkom!
 2. Schoolfeesten beginnen om 20.30 uur en eindigen om 00.30 uur. Voor leerlingen van klas 1 eindigt het eerste schoolfeest om 23.00 uur. Bij de andere schoolfeesten is het de verantwoordelijkheid van de ouders om met hun kind af te spreken tot hoe laat ze mogen blijven. Voor het feest na de vossenjacht (begin klas 1) gelden andere tijden.
 3. Leerlingen kunnen bij feesten het schoolterrein uitsluitend betreden en verlaten langs de ingang aan het Paterserf (naast het zwembad) en zetten uiteraard hun fietsen in de fietsenstalling.
 4. De feesten zijn binnen, dus als je het schoolgebouw verlaat, verlaat je ook het feest en kun je niet meer terug. Het is wel toegestaan in de ‘goot’ aan de kant van het Segersplein een luchtje te scheppen. Daar mag je eventueel roken, verder nergens!
 5. Het is uiteraard verboden drank, van welke soort dan ook, mee te brengen. Ook het nuttigen van door anderen meegebrachte drank is in school of in de omgeving van de school niet toegestaan; leerlingen die al alcoholhoudende drank genuttigd hebben, mogen niet naar binnen. Steekproefsgewijze controleren we dat door middel van een blaasproef.
 6. Op schoolfeesten is er een door hulpouders bewaakte garderobe; de kluisjes worden tijdens het feest niet gebruikt.
 7. De gewone huisregels als het gaat om alcohol en/of drugs zijn van toepassing. Ook de normale omgangsregels zijn op een feest geldig!