Goed in je vel zitten
Goed in je vel zitten is het allerbelangrijkste voor een fijne start op je nieuwe school. Omdat we een kleine school zijn waar iedereen elkaar snel leert kennen, voelen leerlingen zich op het Oelbert gezien en heel snel thuis. We zijn super blij dat leerlingen ons gemiddeld een 8,2 voor de sfeer op school geven. Dat is fijn, want wie goed in z’n vel zit en wordt gezien, heeft ruimte om talenten te ontwikkelen! Op het Sint-Oelbertgymnasium leer je goed om te gaan met je eigen talent. lees meer lees meer
Kiezen
Op het Oelbert valt heel veel te kiezen. In de klas en daarbuiten dagen we je uit om steeds vaker zelf keuzes te maken. Maar dat hoef je niet vanaf dag één helemaal zelf te doen. We leren je eerst hoe je het beste keuzes kunt maken. Je kiest in klas 1 samen met je mentor voor bijvoorbeeld extra uitdaging bij ‘programmeren en coderen’ of extra uitleg voor wiskunde of Latijn. Uiteindelijk worden keuzes groter en maak je keuzes steeds bewuster en zelfstandiger: zo kies je in klas 5 zelf of je op klassieke reis naar Rome of Griekenland gaat! lees meer lees meer
Coaching
Coaching draait op het Oelbert om twee dingen: je staat er nooit helemaal alleen voor en er is ruimte voor veel persoonlijke aandacht. Dat doen we onder andere met behulp van feedback in de les, complimenten en tips in Catwise Leerlingbespreking maar vooral met het intensieve mentoraat voor alle leerlingen van klas 1 en 2. lees meer lees meer
Vaardigheden
Vaardigheden maken het leren en je leven een stuk makkelijker! Niet alleen op school maar ook met je vrienden, bij de voetbal of op de hockey. Maar ook als je later een bijbaantje hebt of verder gaat studeren. Omdat vaardigheden zo belangrijk zijn, helpen we je meteen vanaf het begin vaardigheden te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een activiteit, het spreken voor een groep of het samenvatten van grote teksten. lees meer lees meer

De Voorsprongklas is bedoeld voor die leerlingen die qua denken het gymnasium goed aan kunnen, maar nog over onvoldoende vaardigheden beschikken of sociaal-emotioneel nog niet ver genoeg zijn om de overstap naar het voortgezet onderwijs op een goede manier te kunnen maken.

De Voorsprongklas biedt leerlingen een zachte landing en een stevige basis voor de rest van hun middelbare schoolcarrière, laat hen langzaam ingroeien in het uitgebreide verplichte curriculum van het gymnasium en biedt daarnaast de extra uitdaging die zij nodig hebben.

Omdat de leerstof van de basisschool voor deze leerling niet uitdagend genoeg (meer) is, ontwikkelt de leerling niet de benodigde vaardigheden om ook in het voortgezet onderwijs succesvol te kunnen zijn. De Voorsprongklas zet in op de ontwikkeling van deze vaardigheden en spreidt het verplichte vakinhoudelijke programma over twee schooljaren. Daardoor ontstaat er er tijd en ruimte om deze vaardigheden te ontwikkelen en de cognitieve en creatieve uitdaging aan te gaan, die deze leerlingen zo nodig hebben.

Tot de doelgroep voor de Voorsprongklas behoren kinderen van wie de verwachte aansluitings-problemen met name gerelateerd zijn aan hun meer dan gemiddelde intelligentie en niet aan een andere oorzaak, zoals bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum.

Samengevat zijn deze kinderen eigenlijk al een maatje te groot voor het basisonderwijs, maar nog een maatje te klein voor het vervolg-onderwijs.

Het ingroeimodel

De Voorsprongklas werkt volgens een ingroeimodel. De leerstof van klas 1 is verdeeld over twee leerjaren met een geleidelijk toenemende studielast.

Naast het reguliere programma van klas 1 bieden we extra uitdagende leerstof aan en ondersteuning op het gebied van onder andere plannen, organiseren, doorzetten, concentreren en ‘leren leren’. Tenslotte werken we aan het wegnemen van blokkades die de meer dan gemiddeld intelligente kinderen kunnen tegenkomen, zoals een fixed mindset, perfectionisme of faalangst. Zo neemt zowel de studielast als het zelfsturend vermogen van de leerling geleidelijk toe.

Doelen

De doelen zijn algemeen geformuleerd. We zijn ons in de Voorsprongklas extra bewust van individuele ontwikkel- en ondersteuningsbehoeften. We streven ernaar dat een leerling aan het einde van de Voorsprongklas:

 • de executieve vaardigheden en studievaardigheden dusdanig heeft ontwikkeld dat de leerling voldoende is uitgerust om de rest van de middelbare schoolcarrière succesvol te doorlopen;
 • zich sociaal-emotioneel heeft ontwikkeld, zich prettig en zeker voelt in de middelbare schoolomgeving en onder andere succesvol kan samenwerken.
 • zich voldoende gestimuleerd voelt om zich breder te ontwikkelen of dieper onder te dompelen in bepaalde onderwerpen of vakken dan het minimum voor een gymnasiumdiploma vereist.

Kenmerken

De leerlingen die in aanmerking komen voor de Voorsprongklas laten zich in ieder geval omschrijven door de volgende kenmerken. De leerling

 • heeft aantoonbare vwo-potentie;
 • wordt op de basisschool niet meer voldoende uitgedaagd;
 • is sociaal-emotioneel mogelijk nog niet volledig toe aan het voortgezet onderwijs;
 • mist executieve functies en studievaardigheden die nodig zijn om de middelbare school succesvol te doorlopen.

Lessentabel

Leerlingen van de Voorsprongklas volgen een gedeelte van de lessen uit klas 1. Zij worden ondersteund door speciaal daarvoor getrainde talentbegeleiders die werken aan het ontwikkelen van executieve functies en aan sociaal-emotionele welzijn. Net als de overige leerlingen hebben de  Voorsprongleerlingen klassikale kernlessen en krijgen zij in de gymnasiale maatwerkband extra uitdaging of extra ondersteuning op maat. Hieronder ziet u een overzicht van de kernlessen.

Na de Voorsprongklas stroomt de leerling door naar klas 2 van het gymnasium.

Wilt u meer informatie, mail dan naar voorsprong@oelbert.nl.

Begaafdheidsprofielschool

De Voorsprongklas is een van de vele initiatieven die het Sint-Oelbertgymnasium de afgelopen jaren als lid van de Begaafdheidsprofielscholen heeft genomen, om het onderwijs voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen zoveel als mogelijk op maat aan te bieden.

Een begaafdheidsprofielschool onderscheidt zich van andere scholen in Nederland doordat zij expliciet voor hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs realiseren en daarvoor gezamenlijk beleid ontwikkelen. Er zijn afspraken gemaakt waaraan een begaafdheidsprofielschool zich dient te houden. Deze afspraken geven duidelijke richtlijnen, maar laten de scholen voldoende ruimte om eigen keuzes te maken. De visitatie van de vereniging BegaafdheidsProfielScholen is een belangrijk instrument om de kwaliteit van het onderwijsbeleid en van het onderwijsaanbod vast te stellen. Iedere begaafdheidsprofielschool wordt eens in de vier jaar gevisiteerd.

Van de school wordt verwacht dat zij een duidelijke visie heeft op hoogbegaafdheid. Schoolleiding en docenten zijn betrokken bij en in staat om maatwerk te leveren aan de verschillende types hoogbegaafde leerlingen. Het vereist een flexibele organisatie van het onderwijs en docentvaardigheden die zich in een aantal opzichten onderscheiden van wat doorgaans van docenten wordt gevraagd.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.begaafdheidsprofielscholen.nl

Oriëntatie op de voorsprongklas

Als ouders vermoeden dat de Voorsprongklas het best passende onderwijs voor hun kind is, gaan wij graag ter oriëntatie in gesprek. Het Oelbert geeft daarbij een globale indicatie of een aanmelding ná kerst enige kans op plaatsing heeft. Naast een korte rondleiding door de school, bieden we ook drie keer per jaar de mogelijkheid om met de huidige 1e jaars Voorsprongklas mee te lopen.

Procedure van aanname

 1. Elke ouder die tussen kerst en de officiële aanmelding in maart contact opneemt komt in de vóóraanmeldingsprocedure.
 2. We plaatsen de leerlingen van de vóóraanmeldingsprocedure op volgorde van “aanmelding” op de voorranglijst.
 3. Het Oelbert neemt de aanmeldingen op de voorranglijst in behandeling door het eventueel aanwezige intelligentieonderzoek te bestuderen en het advies van de basisschool in te winnen. Bij twijfel consulteren zij, na toestemming van de ouders, een orthopedagoog.
 4. De aannamecommissie van het Sint-Oelbertgymnasium neemt op deze basis een beslissing of een leerling plaatsbaar is. Als een leerling plaatsbaar is, garandeert het Oelbert de aanname in de maand mei.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Voorsprongklas? Stuur dan een mail naar voorsprong@oelbert.nl.

Oelbert in 1 min

Laatste Nieuws

Het Sint-Oelbertgymnasium is een categoriaal gymnasium.

Dat betekent dat iedereen examen doet in een klassieke taal en toewerkt naar het gymnasiumdiploma.

Je volgt bij ons in de onderbouw de vakken Latijn en Grieks. Bij het vertalen van deze klassieke vakken leer je een zin en een tekst stap voor stap kennen. Je oefent daarbij logisch redeneren. Dat helpt je bij de andere talen en zelfs bij wiskunde, natuurkunde en biologie. Je leert over het leven van de Grieken en Romeinen en maakt kennis met mooie oude verhalen. Je ontdekt zelfs hoeveel gewoontes, overtuigingen en waarden je nú in het dagelijks leven nog steeds tegenkomt en hoe alles met elkaar samenhangt.

Durf te denken

durf te denken

Durf te denken
Non scholae, sed vitae discimus. Ja, dat is gelijk Latijn! De oude Romeinen leerden ons namelijk al een wijze les: je leert niet voor de school, maar voor het leven. lees meer
Durf te dromen

durf te dromen

Durf te dromen
De wereld verandert supersnel. Wat we nu normaal vinden – je scrolt door Tiktok en betaalt met Euro’s – bestaat over tien jaar misschien niet meer. lees meer
Durf te doen

durf te doen

Durf te doen
Het Oelbert is geen grote school en heeft vooral een fijne sfeer. We vinden het belangrijk om niet alleen dingen te leren maar ook dingen te doen. lees meer

Kom kijken en meedoen op het Oelbert!

Pre-Gymnasium College

Voor groep 8

Open Avond

23 februari

Aanmelden

26 en 28 maart

Sint-Oelbertgymnasium: kernlessen en gymnasiaal maatwerk

Op het Oelbert werken we met kernlessen voor iedereen en gymnasiaal maatwerk speciaal voor jou. Met je klas volg je het uitdagende kernprogramma veelal in de ochtend. In de middag volg je in overleg met je mentor lessen die bij je passen. Misschien heb je wel wat extra uitdaging nodig of juist wat extra ondersteuning. Dat kan allemaal en dan blijft er ook nog ruimte over voor brede ontwikkeling en ontspanning, zoals het schoolorkest, de musical, schaken, programmeren en coderen, debatteren en nog veel meer! Op deze manier vul je jouw lesweek op de manier die precies bij jou past!

Lees meer