Aanmelden

Centrale aanmelding
Leerlingen worden op 6 of 8 maart 2018 tussen 16.00 en 20.00 uur rechtstreeks op de school van hun keuze aangemeld via een formulier dat de basisschool op verzoek van het voortgezet onderwijs aan de leerlingen heeft verstrekt. Eventueel is het formulier ook te verkrijgen op de aanmeldingsavonden zelf.
De Commissie van Toelating neemt in maart en april contact op met de basisschool, voert daar gesprekken, beoordeelt alle gegevens en neemt vervolgens een beslissing. Die beslissing wordt bekend gemaakt in mei.
In twee gevallen verloopt de aanmelding anders: bij verhuizing vanuit een andere regio en bij aanmelding voor een hoger leerjaar. In beide gevallen kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie.

Commissie van toelating
Het Sint-Oelbertgymnasium heeft een toelatingscommissie. Deze commissie beoordeelt de individuele aanvragen en baseert zich daarbij op de volgende minimumeis waarbij het basisschooladvies leidend is:

  • Het advies van de basisschool: vwo of gymnasium.
  • Ook met een dubbel advies (havo/vwo) kunnen leerlingen zich aanmelden. We gaan dan in overleg met de basisschool uitzoeken of het Sint-Oelbertgymnasium echt de beste plaats is.

Uiteindelijk beslist de toelatingscommissie van het Sint-Oelbertgymnasium of een leerling geplaatst wordt.

Belangrijke informatie voor ouders van aanstaande eersteklassers, voorafgaand aan de inschrijving.

Benodigde papieren bij de aanmelding:

  • U ontvangt van de basisschool een inschrijfformulier dat geldt voor alle scholen van Voortgezet Onderwijs in Oosterhout, dat u moet invullen en ondertekenen.
  • Daarnaast hebt u van de basisschool een onderwijskundig rapport over uw kind ontvangen met daarin het advies van de basisschool. Dit rapport moet zowel door leerkracht als door u ondertekend zijn.
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs waarop de volledige namen van uw kind en het burgerservicenummer zijn vermeld. Ook een geboortebewijs is toegestaan of een afschrift van de persoonslijst die bij geboorte door de gemeente verstrekt wordt. U haalt bij de gemeente een afschrift gemeentelijke basisadministratie indien uw kind geen Nederlander is en nog geen jaar in Nederland verblijft.

U en uw kind worden verwacht op 6 maart 2018 als de achternaam van de leerling begint met de letters A t/m K en op 8 maart 2018 als de achternaam van de leerling begint met de letters L t/m Z.

Als er sprake is van een (extra) uitslag van een drempelonderzoek678, een NIO, een dyslexieverklaring en dyslexierapport, een psychologisch onderzoeksrapport, etc., dan vragen wij u die gegevens ook mee te nemen.