Oudervereniging

Intro
U leest deze pagina waarschijnlijk omdat uw kind(eren) leerling is (zijn) op het Sint-Oelbertgymnasium of omdat u met de schoolkeuze van uw zoon of dochter bezig bent. Op dat laatste inspelend: vanuit onze ervaring kunnen wij, de bestuursleden van de Oudervereniging, u het Sint-Oelbertgymnasium aanraden. Naast de kwaliteit en de organisatie van de school is er een prima klimaat voor de leerlingen. Wij zijn als ouders hier zeer nauw bij betrokken. Wij wensen u en uw kind(eren) een vruchtbare en prettige middelbare schooltijd toe. Indien u contact met de oudervereniging wil opnemen, kunt u ons mailen: oudervereniging@oelbert.nl

Doelstelling
De oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. De ouders van iedere leerling zijn automatisch lid van de oudervereniging. Wanneer u lidmaatschap niet op prijs stelt, kunt u dit binnen één maand na aanvang van het schooljaar kenbaar maken. De jaarlijkse contributie bedraagt 7 euro voor elk kind. Deze gelden worden onder andere besteed aan zaken waarvoor de school geen middelen heeft. Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering, waarin het verslag doet van alle activiteiten. Ook legt het bij die gelegenheid verantwoording af over de besteding van de middelen die ter beschikking stonden. Op gezette tijden organiseert de oudervereniging ook een thema-avond met een inleiding door een gastspreker. Bovendien organiseert de Oudervereniging cursussen voor ouders!

Bestuur
De leden kiezen een bestuur dat bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste twaalf leden. Men streeft ernaar de diverse leerjaren in gelijke mate in het bestuur te vertegenwoordigen. Tevens probeert men een evenredige verhouding aan te houden tussen bestuursleden die in Oosterhout wonen en bestuursleden die in omliggende plaatsen woonachtig zijn.
Het bestuur van de oudervereniging vergadert een maal in de vier tot zes weken. Leden van de schoolleiding en de leerlingenraad kunnen de vergaderingen van de oudervereniging op hun verzoek, dan wel op uitnodiging, bijwonen en agendapunten inbrengen. De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat. Er zijn vaste onderwerpen die jaarlijks op de agenda van de oudervereniging terugkeren. Dat zijn onder meer Open Avond, lezing en ALV, Oelbertfestival, hulpouders, bemensing van de schoolfeesten, schooltoneel en de diploma-uitreiking.
Ook u kunt helpen door hier het formulier Hulpouders 2018-2019 in te vullen en te retourneren aan de oudervereniging.

De leden van de oudervereniging per 1 september 2018:

Naam Functie E-mail
Judith Peeters voorzitter oudervereniging@oelbert.nl
Paul Kampfraath

penningmeester

diploma-uitreiking

 
Carina Kolff secretaris  
Rijn Barnhoorn lid  
Lisette Bastiaansen lid  
Nina van den Broek lid  
Gaby Hermans lid  
Joram van den Heuvel lid  
Onno Wildeboer lid  

Documenten

Notulen jaarvergadering 3 oktober 2018

Jaarverslag OV 2017 – 2018

Jaarverslag OV 2016-2017

Kasboek – baten en lasten 2018-2019

Kasboek – begroting 2018-2019