Aanmelden

Centrale aanmelding
Leerlingen worden op 12 of 14 maart 2019 tussen 16.00 en 20.00 uur rechtstreeks op de school van hun keuze aangemeld via een formulier dat de basisschool op verzoek van het voortgezet onderwijs aan de leerlingen heeft verstrekt. Eventueel is het formulier ook te verkrijgen op de aanmeldingsavonden zelf.
De Commissie van Toelating neemt in maart en april contact op met de basisschool, voert daar gesprekken, beoordeelt alle gegevens en neemt vervolgens een beslissing. Die beslissing wordt bekend gemaakt in mei.
In twee gevallen verloopt de aanmelding anders: bij verhuizing vanuit een andere regio en bij aanmelding voor een hoger leerjaar. In beide gevallen kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie.

Commissie van toelating
Het Sint-Oelbertgymnasium heeft een toelatingscommissie. Deze commissie beoordeelt de individuele aanvragen en baseert zich daarbij op de volgende minimumeis waarbij het basisschooladvies leidend is:

  • Leerlingen met een eenduidig VWO-advies zijn direct toelaatbaar. Leerlingen met een HAVO/VWO-advies zijn na overleg met de basisschool in voorkomende gevallen ook toelaatbaar. Het belang van de leerling staat in de afweging centraal.

Uiteindelijk beslist de toelatingscommissie van het Sint-Oelbertgymnasium of een leerling geplaatst wordt.

Belangrijke informatie voor ouders van aanstaande eersteklassers, voorafgaand aan de inschrijving.

Benodigde papieren bij de aanmelding:

  • U ontvangt van de basisschool een inschrijfformulier dat geldt voor alle scholen van Voortgezet Onderwijs in Oosterhout, dat u moet invullen en ondertekenen.
  • Het ingevulde schooladviesformulier.  Dit formulier  moet zowel door leerkracht als door u ondertekend zijn.
  • Een kopie van het overstapdossier OSO. 
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs waarop de volledige namen van uw kind en het burgerservicenummer zijn vermeld. Ook een geboortebewijs is toegestaan of een afschrift van de persoonslijst die bij geboorte door de gemeente verstrekt wordt. U haalt bij de gemeente een afschrift gemeentelijke basisadministratie indien uw kind geen Nederlander is en nog geen jaar in Nederland verblijft.

U en uw kind worden verwacht op 12 maart 2019 als de achternaam van de leerling begint met de letters A t/m K en op 14 maart 2019 als de achternaam van de leerling begint met de letters L t/m Z.

Als er sprake is van een (extra) uitslag van een drempelonderzoek678, een NIO, een dyslexieverklaring en dyslexierapport, een psychologisch onderzoeksrapport, etc., dan vragen wij u die gegevens ook mee te nemen.